DISTAY MODEL BHARI LYRICS IN MARATHI RAJ IRMALI

DISTAY MODEL BHARI LYRICS IN MARATHI RAJ IRMALI

DISTAY MODEL BHARI LYRICS IN MARATHI RAJ IRMALI

हिच्या होटाला
शोभतंय लाली गं

पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी गं

पोर हि दिसतंय
फॅशनवाली गं

पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

हिच्या कानात
शोभतंय बाली गं

पोर हि दिसतंय
फॅशनवाली

गं पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

गं पोर हि दिसतंय
फॅशनवाली

भारी दिसतंय
गुलाबी ड्रेस मधी

गोडं वाटतंय
नववारी साडी मधी

जशी गुलाबाची
दिसतंय कळी रं

वाटतंय माझीच
हि गाववाली

हिच्या होटाला
शोभतंय लाली गं

पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

गं पोर हि दिसतंय
फॅशनवाली गं

पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

हिच्या कानात
शोभतंय बाली गं

पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

गं पोर हि
दिसतंय फॅशनवाली

गं पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

आल्या
पावसाच्या सरी

ये तू
मांडवदारी

तुझा नवरा
बनून राहिलो

पोरी चल
माझा घरी

आल्या
पावसाच्या सरी

ये तू
मांडवदारी

तुझा नवरा
बनून राहिलो

पोरी चल
माझा घरी

गळ्यान घालीन
सोन्याची गलसरी

गं पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

गं पोर हि दिसतंय
फॅशनवाली

गं पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

हिच्या होटाला
शोभतंय लाली गं

पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी गं

पोर हि दिसतंय
फॅशनवाली गं

पोर हि दिसतंय
मॉडेल भारी

तूच माझी
प्रेमिका

तूच माझी
ड्रीमगर्ल

तुला बघून
होतंय

माझा दिला
मधी हलचल

एक्सक्यूजमी
तू बी-ए

बी-कॉम
झाली

मला वाटतंय
असं

मुंबई पुणा
फिरून आली

चल चल पोरी करू
नको आता लेट

मांडव दारी जाऊ
आपण दोघ थेट

तुला बघून
पोरी

मला असं
वाटतंय

भटजी ने
काढली

आपल्या
लग्नाची डेट

मम्मी पापाला
जाऊनशी सांग तू

तुझा जावयाचा माग
आहे पोरींची रांग

जर मम्मी
पापा बोल्ले

काय करतो
मुलगा

चक्कर हे
सांग

सावकाराचा
पोरगा

रोज रोज
मागे

तो बरं
वाटतंय

कोणी तरी
आता

माझं
वाटतंय

लगीन करशील
माझाशी

प्रेमाचं भूक हे
मन साठलंय

सांग तू
माझा वर

मारशील
का

बायको
तुझी मला

करशील
का

नशीबी तूच रे
पाहिजे मला

दिलाचा देवरात
ठेवशील का

दिसतंय राधा
कृष्णा जशी जोडी

रे राजा मी
तुझीच रे दिवाणी

फक्त तूच आहे
माझा मनी

रे राजा मी
तुझीच रे दिवाणी

दिसतंय राधा
कृष्णा जशी जोडी

रे राजा मी
तुझीच रे दिवाणी

फक्त तूच आहे
माझा मनी

रे राजा मी
तुझीच रे दिवाणी

Leave a Comment

error: Content is protected !!