माडी वहू तुले येई जाई कर मन लगन लिरिक्स | MADI VAHU TULE YAHI JAI KAR MANA LAGAN LYRICS

MADI VAHU TULE YAHI JAI KAR MANA LAGAN LYRICS

MADI VAHU TULE YAHI JAI KAR MANA LAGAN LYRICS

माडी वहू तुले येई जाई
कर मन लगन
माडी वहू तुले येई जाई
कर मन लगन

माडी वहू तुले येई जाई
कर मन लगन
माडी वहू तुले येई जाई
कर मन लगन

माडी दमस तू काम करी करी
देखात नई माडी ते मनावरी
बशी बशीसन तिले काम सांगजो
मना बायको ना जीव वर
लईजो मजा मारी

माडी माले व्हयी जाई बायको
कर मन लगन
माडी माले व्हयी जाई बायको
कर मन लगन

माडी माले व्हयी जाई बायको
कर मन लगन
माडी माले व्हयी जाई बायको
कर मन लगन

नई देखात मना अप्पा ना हाल
मना लगन ना टेन्शन मा
उडी गया त्याना बाल
जाऊदे जमी जाई मन बी यंदा
मनी माय नई आइकत

तू सोबत मना चाल
मनी बायको ना हाथ न्या
भाकऱ्या खायजो
कर मन लागण

मनी बायको ना हाथ न्या
भाकऱ्या खायजो
कर मन लागण

मनी बायको ना हाथ न्या
भाकऱ्या खायजो
कर मन लागण

मनी बायको ना हाथ न्या
भाकऱ्या खायजो
कर मन लागण

मान्या बापले सांगा कोणी तरी
मना सारखा पोरगा यासले
कोठेच भेटावं नही
काम होत नई मनी धल्लि गायी
तरी लगीन करान आयकस नाइ

माडी नात्रसले तुना सामायजो
कर मन लगन
माडी नात्रसले तुना सामायजो
कर मन लगन

माडी नात्रसले तुना सामायजो
कर मन लगन
माडी नात्रसले तुना सामायजो
कर मन लगन

MADI VAHU TULE YAHI JAI KAR MANA LAGAN VIDEO

error

Enjoy this blog? Please Follow & Like Us 🙂